دسته بندی های هوشمند سازی موسسه:

تیم ساختمان های هوشمند MRTC بخش های فعالیت خود را به سه دسته هوشمند پایه ، هوشمند متوسط و هوشمند حرفه ایی تقسیم میکند.

 

هوشمند پایه     

           

   هوشمند متوسط     

     

         هوشمند حرفه ای